www.exirclinic.com

info@exirclinic.com

اولین دستگاه RF غیرتماسی در دنیا یه نام Vanquish وارد بازار شد.

کمپانی BTL انگلستان دستگاه Vanquish را جهت کاهش سایز و بادی شیپینگ و تایتنینگ پوست یدن با دوره درمان 4 جلسه ای و نتایج فوق العاده وارد بازار کرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت کمپانی مراجعه کنید.